Archive for Lipiec 2012

Zapraszam wszystkie dzieci do świetlicy wiejskiej. Od 1 sierpnia znów działamy..Opaleni i wypoczęci zaczynamy nowy sezon zabawowy..Świetlica bedzie działac według starego grafiku..zapraszam serdecznie…

– Kasia Gorzela

Reklamy

Read Full Post »

Read Full Post »

 

W Straszynie może być dwóch podsołtysów

 

Po zebraniu wyborczym w Straszynie dwukrotnie obradowała nowowybrana rada sołecka pod przewodnictwem sołtysa Witolda Płotki. Pierwsze spotkanie (18 lipca) poświęcone było głównie podziałowi obowiązków pomiędzy członkami rady i omówieniu działania sołectwa w najbliższej przyszłości, a w szczególności przygotowaniom do turnieju sołectw 1 września w Rusocinie i do dożynek gminnych  9 września.

Następnie rada dyskutowała nad wniesionym przez Witolda Płotkę projektem powołania dwóch podsołtysów. Jak uzasadniał wnioskodawca, podsołtysi byliby uprawnieni do reprezentowania sołectwa wobec organów władzy w przypadkach choroby, urlopu lub nieobecności sołtysa z powodów zawodowych, na przykład reprezentowaliby wieś na zebraniach Rady Gminy i Stowarzyszenia Sołtysów prezentując tam zdanie uzgodnione z sołtysem. Dyskutowano też nad sposobem wyłaniania podsołtysów. Zebrani zgodzili się z poglądem, że powinni być wyłonieni z członków rady sołeckiej, bo ludzie ci mają już mandat pochodzący z wyborów, a ponadto powinni być wytypowani przez sołtysa, skoro mają go zastępować.

 Sprawa podsołtysa wróciła na drugim zebraniu sołeckim 25 lipca. Grażyna Goszczyńska zreferowała wyniki kwerendy przeprowadzonej w tej sprawie i przedstawiła projekt statutu Straszyna uwzględniający powołanie podsołtysów. Projekt przekazano do zaopiniowania radcy prawnemu Gminy. Następnie trafi on pod obrady zebrania wiejskiego, a w przypadku akceptacji będzie musiał być zatwierdzony przez Radę Gminy.

 Rada sołecka na drugim zebraniu dyskutowała nad zwiększeniem budżetu sołectwa. Jednym z pomysłów jest pobór podatków od nieruchomości bezpośrednio przez sołtysa. W takim przypadku Witold Płotka zadeklarował, że 5% od wniesionych przez podatników kwot podatków należnych mu z mocy przepisów, pomniejszonych o zapłacony z tego tytułu podatek dochodowy, przekazywałby na rzecz sołectwa.

Innym sposobem pozyskania funduszy jest  dobrze opracowany projekt z dotacji z programu Małe Projekty. Można uzyskać do 25 tys. zł przy20 % zaangażowaniu środków własnych, które może pożyczyć Gmina. Niestety, sołectwo nie ma osobowości prawnej, w związku z czym projekt musiałby być firmowany przez jakieś stowarzyszenie lub fundację związaną ze Straszynem. Zachęcamy do zgłaszania pomysłów, bo jak przekonywał Marek Wiergowski, który uczestniczył w szkoleniu dotyczącym dotacji, szanse są znaczne.

 Radni sołeccy zaakceptowali wniosek, by drużyna reprezentująca Straszyn w turnieju sołectw, wystąpiła w koszulkach z herbem Straszyna. Koszt wykonania takiej koszulki, jak zapewniła Danuta Kraszewska, która może pośredniczyć w wykonaniu, to ok. 20 zł. Chętni do wystąpienia w turnieju powinni zgłaszać się do Piotra Żochowskiego, tel.: 602 520 560.

 

Jan Jakubowski

 

 

 

 

Read Full Post »

Druga edycja piłki plażowej odbyła się w Bystrej.

Zwyciężyła drużyna gospodarzy – gratulacje!

Natomiast 2 kolejne miejsca należały do drużyn ze Straszyna.

Klasyfikacja w konkurencji OPEN przedstawiała się następująco:

I miejsce MŁODA BYSTRA
II miejsce STRASZYN ZŁY
III miejsce STRASZYN MIX
IV miejsce TOYOTA (drużyna składała się z mieszkańców Bystrej wsi)
V miejsce LWY ŻUŁAW

Link do zdjęć autorstwa Damiana Formella:  http://bystra.boo.pl/images/zdjecia/album/festyny_zawody/beachball/2012/21lipiec/

Kolejny turniej tegorocznej edycji piłki plażowej jest planowany w Staszynie dnia 4 sierpnia (sobota). Więcej informacji wkrótce. Zapraszamy.

Read Full Post »

Sołtys i Rada Sołecka Straszyna zaprasza na Zebranie Wiejskie

Zebranie odbędzie się dnia 2 sierpnia 2012 (czwartek) o godz. 19:00 w szkole w Straszynie.

 

Porządek zebrania:

 1.  Zmiany w statucie sołectwa Straszyn

–        wprowadzenie funkcji podsołtysa

2.  Turniej Sołectw w Rusocinie i Dożynki 2012

3.   Wstępna dyskusja na temat ustawy dotyczącej gospodarki odpadami przez gminę

–        informacje dla mieszkańców przedstawi radny Jan Pawul

4.  Sprawy bieżące

5. Wolne wnioski 

 

Read Full Post »

Przy rekordowo wysokiej frekwencji odbyło się 17 lipca zebranie wiejskie w Straszynie poświęcone wyborom nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej. W zebraniu wzięło udział 146 mieszkańców Straszyna.

Do wyborów na sołtysa stanęło dwoje kandydatów: Karolina Helmin-Biercewicz – odwołana przed trzema miesiącami poprzednia sołtys Straszyna i Witold Płotka – znany m.in. z organizacji „Strasznie fajnego Dnia Dziecka” w Straszynie, a również członek poprzedniej rady sołeckiej.

Zebranie wyborcze prowadziła bardzo profesjonalnie sekretarz Gminy Małgorzata Grzegorczyk. Członkowie komisji skrutacyjnej wyczytywali kolejno nazwiska z list uczestników zebrania i wręczali każdemu kartę wyborczą, którą po wypełnieniu ludzie wrzucali do stojącej na środku sali urny. Następnie komisja skrutacyjna obliczała głosy w tej samej sali na oczach zebranych.

Nowym sołtysem został Witold Płotka, który uzyskał 121 głosów poparcia, jego kontrkandydatka Karolina Helmin-Biercewicz zdobyła tylko 20 głosów, 5 głosów było nieważnych. Wyniki wyborów sala nagrodziła gromkimi oklaskami.

Nowy sołtys, jak wyznał, jest z zawodu informatykiem i prowadzi w Gdańsku firmę informatyczną. W Straszynie mieszka od ośmiu lat z żoną i czworgiem dzieci przy ulicy Chabrowej 28.

Następnie według takiej samej procedury odbyły się wybory członków rady sołeckiej. Zgodnie z wyrażoną wcześniej wolą zebranych wybierano po dwie osoby z każdego osiedla. W kilku przypadkach zgłoszono z sali po cztery osoby na osiedle, w związku z czym o wyborze decydowała liczba zdobytych głosów.

Ostatecznie skład nowej rady sołeckiej przedstawia się następująco:

Osiedle na płn. od ul. Starogardzkiej

Andrzej Żochowski i Piotr Żochowski (panowie nie są rodziną)

Osiedle na płd. od ul. Starogardzkiej

Remigiusz Kwieciński i Jan Jakubowski

Spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnoty

Katarzyna Gorzela i Rafał Sulowski

Osiedle Modre

Krzysztof Grządziela i Marek Wiergowski

Osiedle Przylesie

Jerzy Feliksiak i Małgorzata Osowska

Osiedle Słoneczna Dolina

Grażyna Goszczyńska i Danuta Kraszewska

(informacja wg  DolinaRaduni. pl)

Read Full Post »

Poniżej linki do kolejnych zdjęć. Autorem zdjęć jest Pan Radosław Mazurek z pruszczinfo.pl. Dziękujemy za piękną  fotorelację!

Część 1: http://www.pruszczinfo.pl/sport/788-turniej-siatkowki-plaowej-w-straszynie-fotorelacja

Część 2: http://www.pruszczinfo.pl/component/content/article/780-turniej-siatkowki-plaowej-w-straszynie-cz2

Część 3: http://www.pruszczinfo.pl/component/content/article/783-turniej-siatkowki-plaowej-w-straszynie-cz3

Read Full Post »

Older Posts »